Karen's Studio-----1-800-670-0636----e-mail----karen@karenstudio.com----PO Box 187 Niagara, wi 54151